Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Wnikliwie analizujemy sytuację, aby podjąć optymalne działania.

Prowadzimy:

 • sprawy o rozdzielność majątkową, rozwód i separację
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o ustalenie miejsca pobytu dziecka
 • sprawy dotyczące ustalenia kontaktów rodziców z dziećmi
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka

Na jakich zasadach opiera się prawo rodzinne i opiekuńcze?

Prawo rodzinne i opiekuńcze opiera się przede wszystkim na:

 • zasadzie dobra dziecka, zgodnie z którą państwo polskie ma obowiązek zapewnienia: przestrzegania praw dziecka, prawa do opieki, obowiązku do pomocy władz publicznych dziecku pozbawionemu opieki rodzicielskiej, ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.
 • zasadzie dobra rodziny – małżonkowie mają obowiązek współdziałania i zaspokajania potrzeb rodziny dla jej dobra
 • zasadzie szczególnej ochrony rodziny i dziecka przez państwo, na mocy której małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką państwa
 • zasadzie monogamii, zgodnie z którą osoba pozostająca w związku małżeńskim nie może zawrzeć nowego związku małżeńskiego
 • zasadzie trwałości związku małżeńskiego – wyraża się w konieczności odpowiedniego udowodnienia wystąpienia okoliczności uzasadniających stwierdzenie nieważności małżeństwa lub orzeczenia rozwodu czy separacji
 • zasadzie równości małżonków, zgodnie z którą małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie i są zobowiązani do wspólnego podejmowania decyzji co do istotnych spraw rodziny